Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3491 800 , fax. 32 349 18 12
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
  ul. Katowicka 54 54
  41-600 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 3491 800, fax. 32 349 18 12
  REGON: 00051589100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana starej stolarki okiennej na nową o podwyższonych parametrach użytkowych oraz izolacyjności w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Miarki 1, Przedszkolu Miejskim nr 11 przy ul. Hajduki 14, Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. B. Chrobrego 4 oraz w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 i 54b i ul. Bytomskiej nr 8. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnych i użytkowanych budynkach. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie demontażu stolarki budowlanej i montażu nowej stolarki okiennej tj.: - demontaż starych okien, - demontaż starych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - montaż nowej stolarki okiennej, - montaż nowych parapetów zewnętrznych, - montaż parapetów wewnętrznych, - obrobienie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, - roboty malarskie. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji zdjęciowej stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 10.000zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Wymiana stolarki okiennej Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 23.06.2016r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze pok. Nr 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne ( gwarancja ) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach