Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika

Miasto Rybnik ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4223011 , fax. 032 4224124
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik
  ul. B. Chrobrego 2 2
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4223011, fax. 032 4224124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Komputer (parametry minimalne jak określono w pkt. 1. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 2 szt. 2. Monitor 24 (parametry minimalne jak określono w pkt. 2. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 4 szt. 3. Skaner wielkoformatowy do CAD/GIS (parametry minimalne jak określono w pkt. 3 rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia.) - 1 szt. 4. Szybki skaner produkcyjny A3/A4 (parametry minimalne jak określono w pkt. 4. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 1 szt. 5. Notebook (parametry minimalne jak określono w pkt. 5. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 1 szt. 6. Drukarka laserowa A4 (parametry minimalne jak określono w pkt. 6 rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia.) - 4 szt. 7. Pamięć RAM do serwera Dell PowerEdge R720 (parametry minimalne jak określono w pkt. 7. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 4 szt. 8. Pamięć RAM do serwera HP ML350 G6 (parametry minimalne jak określono w pkt. 8. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 4 szt. 9. Karta sieciowa dual SFP+ do serwera Dell PowerEdge R730 (parametry minimalne jak określono w pkt. 9. rozdziału II SIWZ - Przedmiot zamówienia) - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na komputery
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.rybnik.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach