Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej i krat w budynku 4B Instytutu

Instytut Tele- i Radiotechniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6192241, 6192512 , fax. 022 6192947, 6192512
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Tele- i Radiotechniczny
  ul. Ratuszowa 11 11
  03-450 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6192241, 6192512, fax. 022 6192947, 6192512
  REGON: 00003930900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej i krat w budynku 4B Instytutu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i krat w budynku 4B (od strony ul. Borowskiego) Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie. Przedmiot oraz zakres zamówienia został szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w szczególności - dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okes gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.itr.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach