Przetargi.pl
10/WNoŻCiK/SGGW/2015 Dostawa akcesoriów do homogenizatora w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią ,od widelca do zagrody

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  10/WNoŻCiK/SGGW/2015 Dostawa akcesoriów do homogenizatora w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią ,od widelca do zagrody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa akcesoriów do homogenizatora w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią ,,od widelca do zagrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b do SIWZ. CPV: 38436600-6, 33793000-5, 19520000-7, 34312500-2, 19520000-7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa akcesoriów do homogenizatora w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią ,,od widelca do zagrody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku 4a, 4b do SIWZ. CPV: 38436600-6, 33793000-5, 19520000-7, 34312500-2, 19520000-7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1 - akcesoria do homogenizatora I. CPV: 38436600-6, 33793000-5, 19520000-7 Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie akcesoriów do homogenizatora opisanych szczegółowo w załączniku nr 4a do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa. Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak. Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2 - akcesoria do homogenizatora II. CPV: 38436600-6, 34312500-2, 19520000-7 Krótki opis części zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie akcesoriów do homogenizatora (tulejek do końcówek homogenizujących) opisanych szczegółowo w załączniku nr 4b do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa. Inne informacje dotyczące części zamówienia: Brak.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384366006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wdium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=3085
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach