Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło

Gmina Długosiodło ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7412512 w.47, 7412526 , fax. 02907412512
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długosiodło
  ul. Kościuszki 2 2
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. 029 7412512 w.47, 7412526, fax. 02907412512
  REGON: 55066811400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlugosiodlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło. Zestawienie długości sieci wodociągowych: 1) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 225 mm - 2 568,50 mb; 2) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 13 075 mb; 3) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - 813 mb; 4) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm - 1 801 mb; 5) sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 63 mm - 2 976 mb. Łączna długość sieci wodociągowej - 21 233,50 mb. Liczba przyłączy - 121 szt. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC o średnicach Dn 225 mm, Dn 160 mm, Dn 110mm, Dn 90mm, Dn 63mm. Rury łączone będą ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej. Połączenie rur PVC z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą kształtek żeliwnych jednokołnierzowych. Przy połączeniach kołnierzowych zastosowano uszczelki klingierytowe. Przyłącza wodociągowe doprowadzające wodę do budynków zaprojektowano z rur PE o średnicy 40mm. Zakończenie przyłączy wodociągowych w budynku przewidziano 2m rurą zakończoną zestawem wodomierzowym wraz z zaworem antyskażeniowym. Dla pomiaru zużytej wody zaprojektowano wodomierz Dn 20 Q= 5.0m3/h. W celu odcięcia przyłącza od sieci zaprojektowano zasuwę domową żeliwną Dn40. Włączenie przyłącza do sieci zaprojektowano za pomocą nawiertki. Szczegółowy zakres robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia znajduje się w przedmiarach robót (zał. nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zał. nr 10 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane jedynie przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W przedmiarach robót (zał. nr 8 do SIWZ) pojawia się nazwa własna - taśma Denso. Parametry równoważności w/w materiału zostały określone następująco: taśma hydroizolacyjna, antykorozyjna, antyelektrostatyczna do bezpośredniego izolowania wykonana z tkaniny nasyconej masą impregnacyjną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Długosiodło nr konta: 24 8931 0003 0600 0824 2022 0013 z dopiskiem wadium i tytułem postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dlugosiodlo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach