Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-242 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 32 53 53 , fax. 22 326 58 34
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Ludwika Kondratowicza 8 8
  03-242 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 32 53 53, fax. 22 326 58 34
  REGON: 14198346000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Osoba prawna zaspokajająca potrzeby o charakterze powszechnym.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa udzielenia kredytu obrotowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wysokość jednorazowej prowizji przygotowawczej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brodnowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach