Przetargi.pl
wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą zespoloną w budynku administracyjnym i łączniku w Ogrodzie Botanicznym UW al. Ujazdowskie 4.

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5520360 , fax. 022 5522507
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5520360, fax. 022 5522507
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą zespoloną w budynku administracyjnym i łączniku w Ogrodzie Botanicznym UW al. Ujazdowskie 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wymiana starej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę drewnianą zespoloną w budynku administracyjnym i łączniku w Ogrodzie Botanicznym UW al. Ujazdowskie 4. ZAKRES PRAC 1/ wykucie z muru ościeżnic drewnianych 2/ montaż okien 3/ opalanie z farby olejnej podokienników betonowych 4/ uzupełnienie ubytków betonu na podokiennikach 5/ malowanie dwukrotne farbą olejną podokienników 6/ wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo - wapiennej na ościeżach. 7/ malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ościeży 8/ wywiezienie odpadów budowlanych na zwałkę Uwaga: parapety zewnętrzne miedziane pozostają bez zmian
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2.Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie - ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 3.1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalnościczynności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 3.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.2.1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. brutto każda. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć roboty budowlano-remontowe zawierające w swoim zakresie wymianę stolarki okiennej, przy czym co najmniej jedna z ww. realizacji musi być zrealizowana w obiekcie zabytkowym lub podlegającym ochronie konserwatora zabytków. 3.2.2.Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: 3.2.2.1.Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe wymogi: kierownik robót - uprawnienia budowlane odpowiednie do przedmiotu zamówienia, tj. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3.3znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wymaganego wadium w terminie, formie i wysokości określonej w specyfikacji w art. 6, 5.Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do formularza Nr 1 wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych; Formularz Nr 2 - oświadczenie - wykaz robót wraz z załącznikami. Wykaz zrealizowanych - ukończonych - w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł. brutto każda. Należy załączyć dokumenty (np. opinie, referencje itp) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Formularz Nr 3 - oświadczenie - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zmówienia wraz z załącznikami. Do formularza Nr 3 wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie następujących dokumentów: a)kierownik robót - uprawnienia budowlane odpowiednie do przedmiotu zamówienia, tj. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Jeżeli w wykazie osób, wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował należy dołączyć do wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ponadto : 1)dowód wniesienia wadium 2)kosztorysy ofertowe wraz z załącznikami - Formularz Nr 4 - informacja o zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dołącza do oferty niniejszego formularza). Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres zamówienia - musi to wykazać na formularzu Nr 4 Formularz Nr 5 - oświadczenie o posiadaniu dokumentów: - aprobata techniczna okna systemu DJ-68 - certyfikat badań na współczynnik przenikania ciepła - certyfikat badań właściwości akustycznych - certyfikat na drewno klejone warstwowo - deklaracja zgodności z normą na szyby zespolone jednokomorowe - deklaracja zgodności z aprobatą na okucia rozwieralno-uchylne - aprobata techniczna na kształtowniki aluminiowe - karty charakterystyki farb do drewna podkład, międzywarstwowa, nawierzchnia - karty charakterystyki mas uszczelniających - karty charakterystyki silikonów - krajowa deklaracja zgodności - deklaracja zgodności CE.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach