Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku przy ul. Kostrogaj 1

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2674630 , fax. 024 2674631
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
  ul. Kostrogaj 1 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 2674630, fax. 024 2674631
  REGON: 61105327100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku przy ul. Kostrogaj 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do i powyżej 50g oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z 12 czerwca 2003 roku (tekst jednolity Dz.U. 2008, Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez Wykonawców wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), spełniający warunki art. 22 ust 1 ustawy Pzp tj, wykonawcy, którzy; 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2.posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003r. (tekst jednolity Dz.U. 2008, Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 31 grudnia 2010 r lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia. - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Dziale XV pkt 2 SIWZ oraz dokumentów wymienionych w Dziale XV pkt 3 i 4 SIWZ 3.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Warunkiem udziału w postępowaniu jest: a.wykaz wykonanych (również wykonywanych) w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem (usługi pocztowe) i wartością ( każda o wartości nie mniejszej niż 70% wartości tj. Nie mniej niż 175.000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje, protokoły, itp.) - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Dziale XV pkt 2 SIWZ oraz dokumentów wymienionych w Dziale XV pkt 6 SIWZ oraz załącznika nr 4. 4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Dziale XV pkt 2 SIWZ 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w Dziale XV pkt 2 SIWZ . Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza do oferty: 1.Oferta określająca cenę wykonania zamówienia. Ofertę należy złożyć wg formularza cenowego z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ 2.Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.Zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003r. (tekst jednolity Dz.U. 2008, Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) którego termin ważności upływa nie wcześniej niż 31 grudnia 2010 r lub oświadczenie o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia. 5.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.Wykaz wykonanych (również wykonywanych) w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem (usługi pocztowe) i wartością (każda o wartości nie mniejszej niż 70% wartości zamówienia tj. nie mniej niż 175.000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje, protokoły, itp.) Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 7.Podwykonawcy - załącznik nr 3. Uwaga! Brak wypełnionego załącznika lub też brak załączonego załącznika do złożonej oferty uznane będzie przez Zamawiającego jako wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę bez udziału podwykonawcó w. 8.Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z zapisami § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605, zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1155). 10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 10.1. wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. 10.2. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: - przedmiot postępowania, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, - wykonawcę - pełnomocnika, - zakres umocowania pełnomocnika. 10.3. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców (w oryginale). 10.4. Każdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy podpisując oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ oraz składa i podpisuje w imieniu własnym dokumenty wymienione w Dziale XV pkt 3,4,5 SIWZ. 10.5. W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. posiadania wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz znajdowania się w zakresie wymagań określonych w SIWZ) oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych przez nich dokumentów wymienionych w Dziale XV pkt 6 SIWZ które podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 10.6. Pełnomocnik podpisuje oświadczenie o spełnieniu warunków udziału na podstawie art. 22 ust 1 pkt 1-3 stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 10.7. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatplocki.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach