Przetargi.pl
Konserwacja w branży sanitarnej w tym usuwanie awarii w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w 2010 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-022 Warszawa, ul. Walewska 4/21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 517 74 36 , fax. 022 517 74 22
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
  ul. Walewska 4/21 4/21
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 517 74 36, fax. 022 517 74 22
  REGON: 01044511900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnpragapld.com.pl/przetarg.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja w branży sanitarnej w tym usuwanie awarii w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w 2010 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjne w branży sanitarnej obejmujące instalacje wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, kanalizację sanitarną i deszczową, instalacje centralnego ogrzewania, hydrofornie w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w 2010 r. zgodnie z zakresem czynności objętych świadczeniem usług konserwacyjnych i prac na zlecenia w branży sanitarnej zał. nr 5 do SIWZ oraz wykazem adresowym budynków zał. nr 6a,6b,6c,6d,6e do SIWZ. Część 1 odpowiada świadczeniu w/w usług dla AN1, część 2 - AN3, część 3 - AN5, część 4 - AN6, część 5 - AN7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324604
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 6 000,00 zł, w tym dla części 1 - 1 000,00 zł; części 2 - 1 600,00 zł; części 3 - 700,00 zł; części 4 - 1 400,00zł; części 5 - 1 300,00 zł. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. oferta winna być zabezpieczona wadium przed terminem otwarcia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: a) Wykażą że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. b) Wykażą, że dysponują lub będą dysponowali co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. W przypadku składania ofert częściowych na kwotę nie niższą niż: dla części 1 na kwotę nie niższą niż: 70 000,00 zł, dla części 2 na kwotę nie niższą niż: 110 000,00 zł, dla części 3 na kwotą nie niższą niż: 50 000,00 zł, dla części 4 na kwotę nie niższą niż: 90 000,00 zł, dla części 5 na kwotę nie niższą niż 80 000,00 zł. Suma ubezpieczenia wzrasta wraz z zakresem zamówienia i dla wszystkich części zamówienia wynosi nie mniej niż: 400 000,00 zł. Zamawiający dopuszcza również wykazanie się ubezpieczeniem OC z góry na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy muszą wykonać czynności o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym każdy z Wykonawców musi spełniać warunek określony w pkt. 1.ppkt 4) warunków w postępowaniu, pozostałe warunki określone w pkt 1. ppkt 1),2),3) mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania ww warunków i wymogów dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa powyżej, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru Oferta stanowiącego załącznik Nr 1, części 1 - 5, do SIWZ). 2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3.Podpisany zakres czynności objętych świadczeniem usług konserwacyjnych i prac na zlecenia w branży sanitarnej stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ oraz podpisany wykaz adresowy budynków stanowiący załącznik Nr 6a,6b,6c,6d,6e do SIWZ.. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Data wystawienia zaświadczenia - nie więcej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert. 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ), 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ust.1 i 2 (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ). 7. Wykaz zrealizowanych prac w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym muszą znaleźć się co najmniej trzy prace odpowiadające przedmiotowi zamówienia, oraz dodatkowo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że te trzy umieszczone w wykazie prace zostały wykonane należycie - dołączone dokumenty powinny dotyczyć pozycji w wykazie. 8. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych osoby, którą Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował. W przypadku gdy wykonawca wskazał osobę, którą będzie dysponował, dołączy również pisemne zobowiązania podmiotów do udostępnienia tej osoby do wykonania zamówienia. 9. Aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzony przez tę Izbę osoby posiadającej powyższe uprawnienia. 10.Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Data wystawienia zaświadczenia - nie więcej niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania ofert. 11.Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Data wystawienia zaświadczenia - nie więcej niż 3 miesiące przed terminem wyznaczonym do składania ofert. 12. Aktualna polisa ubezpieczeniowa (lub polisa ubezpieczeniowa OC z góry na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w przypadku składania oferty na części na kwotę nie niższą niż: dla części 1 - 70 000,00 zł, dla części 2 - 110 000,00 zł, dla części 3 - 50 000,00 zł, dla części 4 - 90 000,00 zł, dla części 5 - 80 000,00 zł. Suma ubezpieczenia wzrasta wraz z zakresem zamówienia i dla wszystkich części zamówienia wynosi nie mniej niż: 400 000,00 zł. 13.Informacja o podwykonawcach z podaniem nazwy, adresu i ze wskazaniem zamówienia lub części zamówienia, które podwykonawca będzie wykonywał - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgnpragapld.com.pl/przetarg.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach