Przetargi.pl
Wykonanie remontu balkonów, pomieszczenia 129A oraz wykonanie otworów okiennych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii ogłasza przetarg

 • Adres: 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8225092, 8220211 w. 271 , fax. 022 8224880
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
  ul. Pasteura 1 1
  02-093 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8225092, 8220211 w. 271, fax. 022 8224880
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chem.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu balkonów, pomieszczenia 129A oraz wykonanie otworów okiennych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów, pomieszczenia 129A oraz wykonanie dwóch otworów okiennych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja - załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324604
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie wniesie wadium. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu - za zgodność z oryginałem - zgodnie z zapisem art. 9 § 1 ust. 9 SIWZ. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski Adres Odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa Nr konta bankowego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 IBAN: PL 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191; Swift: BIGBPLPWXXX z podaniem numeru przetargu (na przelewach numer rachunku należy wpisać w sposób ciągły - bez spacji). 7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chem.uw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach