Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń i spotkań organizowanych dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AL-17/16

Urząd Dozoru Technicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5722100 , fax. 022 5722388
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34 34
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5722100, fax. 022 5722388
  REGON: 01719630000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń i spotkań organizowanych dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AL-17/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne: a) świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - dot. część nr 1, 2, 3, 5, 6; b) świadczenie usług cateringowych wraz z wynajem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - dot. części nr 4; - zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony: Wykonawca może złożyć oferty częściowe, tj. na jedną lub więcej części zamówienia, bądź na całość przedmiotu zamówienia. Każdą część zamówienia, należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia, a wszelkie zapisy SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zlecenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.udt.gov.pl, zakładka: O nas > Zamówienia publiczne i sprzedaż majątku> Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach