Przetargi.pl
Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Etap II

Miasto i Gmina Serock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-140 Serock, Rynek 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7828805 , fax. 022 7827499
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Serock
  Rynek 21 21
  05-140 Serock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7828805, fax. 022 7827499
  REGON: 01557011900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest remont zaplecza sportowego w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku przy ul. Pułtuskiej 68 oraz roboty instalacyjne w kotłowni budynku w zakresie wymiany przewodów wodociągowych oraz wymiany pompy cyrkulacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa pracowni ART INDUSTRY, 05-140 Serock Rynek 17 lok. 4. 3.2 Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia obejmuje: zmianę wydzielenia pomieszczeń wewnątrz budynku (łącznie z odnowieniem ścian, sufitów, posadzki - wymiana i renowacja, wymianą stolarki drzwiowej, wyposażeniem pomieszczeń), zmianę nawierzchni utwardzonej (projektowany chodnik w miejscu istniejącego podestu przed bocznym wejściem do zespołu sportowego, schody - wymiana nawierzchni przed głównym wejściem do zespołu sportowego), remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do zespołu sportowego, remont istniejącej instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej, odnowienie elewacji poprzez wykonanie nowego tynku (przy wejściu głównym do zespołu sportowego) oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym do zespołu szatniowego. Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wymiany stolarki drzwiowej w zakresie drzwi głównych wejściowych oznaczonych jako DZ1 wraz z montażem kurtyny powietrznej oraz wykonania posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w salach lekcyjnych nr 13, 19, 37, 40, 43, 51, 71 (świetlica na parterze budynku). Zamawiający zastrzega, że elementy pochodzące z demontażu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przekazać placówce oświatowej. 3.3 Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady. 3.3.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia. 3.3.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego. 3.3.3. Rękojmia za wykonany przedmiot zamówienia - 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 3.3.4. Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację urządzeń. 3.3.5. W okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami gwarancyjnymi ponosić będzie Wykonawca. 3.4 Rozwiązania równoważne. 3.4.1. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania. 3.4.2. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 3.4.3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową. 3.4.4. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 3.5 Wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.5.1 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 3.5.2 Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie. 3.5.3 Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych urządzeń terenowych. 3.5.4 Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być pracujące, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności CE. 3.5.5 Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 3.5.6 Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 3.5.7 Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 3.5.8 Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą: a) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome, b) protokół badania instalacji elektrycznej, c) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji. 3.5.9 Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 3.5.10 Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. 3.5.11 Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane. 3.6 Dodatkowe obowiązki wykonawcy: 3.6.1. Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów - uwzględnić należy w kosztach ogólnych budowy: a) poniesienia kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych, b) zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, c) zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy. 3.6.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach 1,0mx1,5m zgodnie z załącznikiem do niniejszej SIWZ. Lokalizacja miejsca usytuowania tablicy zostanie określona po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. 3.7 Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 3.7.1. Zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu art. 629 kc. Wynagrodzenie to ustala się orientacyjnie na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych według zasad określonych w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznał się z dokumentacją projektową, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3.7.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Przedmiarem robót a projektem, wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiar. 3.7.3. Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca załączył kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o udostępnione Przedmiary robót przy uwzględnieniu metody szczegółowej sporządzony w wersji papierowej i wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD w formacie ath lub innym pozwalającym na odczytanie w powszechnie stosowanych w budownictwie programach kosztorysowych. 3.7.4. W przypadku gdy w toku prowadzonego postępowania Zamawiający dokona zmiany pozycji przedmiarowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie pozycji lub wskazanie pozycji, w których zmiana została uwzględniona, o ile Zamawiający nie przekaże zmienionych Przedmiarów robót. 3.7.5. O wszelkich zmianach, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert oraz którym przekazano niniejszą SIWZ wraz z załącznikami. 3.7.6. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 3.7.7. Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące regulacji obejmujących podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 (dwanaście tysięcy złotych 00/100) 8.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3 gwarancjach bankowych, 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Legionowo 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003 rachunku: w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania. 8.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 8.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 8.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 8.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 8.6.3 kwotę wadium, 8.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 8.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: 8.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 8.6.5.2 którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na cały zakres zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.serock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach