Przetargi.pl
Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej CRC - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Narodowe Archiwum Cyfrowe ogłasza przetarg

 • Adres: 02-103 Warszawa, ul. Hankiewicza 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 572 16 00 , fax. +48 22 572 16 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Archiwum Cyfrowe
  ul. Hankiewicza 1 1
  02-103 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 572 16 00, fax. +48 22 572 16 01
  REGON: 00000122900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nac.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: archiwum państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej CRC - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, będącego w posiadaniu Zamawiającego, w tym m.in.: 1. Dostarczenie komponentów Systemu Monitoringu, składającego się z Kamer IP, Rejestratora Systemu Monitoringu oraz elementów dodatkowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji komponentów Systemu Monitoringu, 2. Montaż i instalacje dostarczonych komponentów Systemu Monitoringu zgodnie z wymaganiami określonymi w Instalacja Kamer i niezbędne prace montażowe 3. Konfiguracje dostarczonego Systemu Monitoringu zgodnie z wymaganiami określonymi w Wymagana konfiguracja Systemu Monitoringu 4. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji 5. Świadczenie usług z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dostarczonego sprzętu oraz wykonanych prac wdrożeniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323235008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, groszy 00/100). Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium określone zostały szczegółowo w pkt. 8 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium społeczne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ap.gov.pl - zakładka Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach