Przetargi.pl
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 60 bl. 3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 858 10 00 , fax. 046 858 10 01
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 5 5
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 046 858 10 00, fax. 046 858 10 01
  REGON: 75008796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-zyrardow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 60 bl. 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Żyrardowie przy ulicy Mireckiego 60 bl. 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, a także warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie realizacji zamówienia. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg zał. 3). wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg zał. 4. Należy złożyć wykaz osób potwierdzający, że Wykonawca : dysponuje co najmniej jednym kierownikiem lub mistrzem z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń grzewczych , dysponuje co najmniej trzema pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Należy załączyć kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń grzewczych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane, dokument świadczący o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Należy złożyć polisę do wysokości 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku mniejszej wartości polisy należy złożyć przyrzeczenie, że suma ubezpieczenia będzie powiększona do wysokości 100 000 zł. oraz powiększona każdorazowo do ww. wysokości gdy nastąpi redukcja sumy ubezpieczenia w związku z zaistniałą szkodą mającą wpływ na obniżenie wartości polisy; w przypadku krótszego okresu ważności polisy należy złożyć przyrzeczenie, że Wykonawca przedłuży polisę na okres realizacji zamówienia wg zał. nr 8 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi lub o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zał. nr 9.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: roboczogodzina po narzutach
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgm-zyrardow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach