Przetargi.pl
Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoce metodyczno-dydaktyczne oraz ich wysyłka do wskazanych przez Zamawiającego ośrodków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5292738 , fax. 022 5292780
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Wspólna 1/3 1/3
  00-529 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5292738, fax. 022 5292780
  REGON: 14053315600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnisw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoce metodyczno-dydaktyczne oraz ich wysyłka do wskazanych przez Zamawiającego ośrodków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sprzedaż podręczników i innych pomocy metodyczno - dydaktycznych wymienionych w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy; 2) wysyłkę do ośrodków akademickich w poszczególnych krajach (dokładne adresy ośrodków zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana). Szaczunkowa wartośc zamówienia - 130 105,54 zł (netto)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Uwaga - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1-3 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Uwaga - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ). Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Inne np.: pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach