Przetargi.pl
DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO 3.5 t DLA OSP CZERMNO

Urząd Miasta i Gminy Gąbin ogłasza przetarg

 • Adres: 09-530 Gąbin, ul. Stary Rynek 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2674164 , fax. 024 2674164
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Gąbin
  ul. Stary Rynek 16 16
  09-530 Gąbin, woj. mazowieckie
  tel. 024 2674164, fax. 024 2674164
  REGON: 00052843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gabin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO 3.5 t DLA OSP CZERMNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DO 3.5 t DLA OSP CZERMNO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; c nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 1 i 2 ustawy d złożyli kompletną ofertę w wyznaczonym terminie e spełniają wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia f załączyli do oferty wymagane dokumenty w tym oświadczenie wynikające z art.22 ust 1. g akceptują warunki umowy 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, b dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, c oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 3 i z art.24 ust.1 i 2 załącznik nr 2 Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Oferenci Oferent, ubiegający się o zamówienie publiczne, musi załączyć do oferty wymagane niżej dokumenty: - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert), - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością Oferenta (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), - zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ( termin wystawienia j.w.), - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego w zakresie określonym w art24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy, - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia podmiotu zbiorowego , wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary art. 24 ust. l pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gabin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach