Przetargi.pl
Dostawa i montaż 4 systemów oddymiania (klap dymowych) w obiektach Centrum Onkologii - Instytutu przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 w Warszawie, numer sprawy PN 110/09

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5462312, 5462872 , fax. 022 5462253, 5462872
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. W.K. Roentgena 5 5
  02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5462312, 5462872, fax. 022 5462253, 5462872
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo - rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż 4 systemów oddymiania (klap dymowych) w obiektach Centrum Onkologii - Instytutu przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 w Warszawie, numer sprawy PN 110/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż 4 systemów oddymiania (klap dymowych) w obiektach Centrum Onkologii - Instytutu przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453121008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; ocena - na podstawie złożonych, wymaganych, aktualnych dokumentów i ofert
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem dnia składania ofert. b)Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). d)Wykaz dostaw wraz z montażem wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawa i montaż zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca przedstawi wykaz zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ zawierający minimum jedną dostawę wraz z montażem na kwotę 50% wartości brutto swojej oferty. e)parafowany wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ f)Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.coi.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach