Przetargi.pl
Wykonanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5442 700 , fax. 22 842 31 16
 • Data zamieszczenia: 2016-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5442 700, fax. 22 842 31 16
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Narodowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Część I Adaptacja przewodników: Zamówienie obejmuje 1) Adaptację i wykonanie 15 egz. przewodnika pt Morysin-dzikość miejsca wspólnie w alfabecie Braillea oraz czcionką powiększoną 2) Adaptacja i wykonanie 15 egz. przewodnika po ogrodach Na styku historii i kultury wspólnie w alfabecie Braillea i czcionką powiększoną. 1) Format: 24,5 x 33 cm (+/- 10%) 2) Okładka foliowa wykonana w technologii termoformowania z poddrukiem pełnokolorowym. 3) Treść przewodników w wersji wspólnej ma być wykonana drukiem transparentnym na papierze o gramaturze 220 g (druk dwustronny) 4) Materiały do adaptacji (teksty) dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. 5) Przewodniki mają być złączone po dłuższym boku jak notes kołowy. 6) W przewodnikach nie będzie fotografii ani grafik. 7) Opisy i inne informacje powinny być przedstawione czcionką brajlowską o parametrze Marburg Medium oraz powiększoną czcionką czarnodrukową Arial CE Część II Audiodeskrypcja Zamówienie obejmuje: -wykonanie audiodeskrypcji 22 obiektów przyrodniczych -wykonanie audiodeskrypcji 8 obiektów historycznych -nagranie poszczególnych opisów Szczegóły zamówienia: 1) Po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę obiektów, do których należy wykonać audiodeskrypcję. 2) Liczba punktów, jakie należy objąć audiodeskrypcją w ramach tego zamówienia, wyniesie max. 30. 3) Średnia długość opisu powinna wynosić ok. 2500 znaków ze spacjami. 4) Opisy mają być przygotowane zgodnie z załączonymi zasadami. 5) Wszystkie audiodeskrypcje (30 opisów) mają być wykonane w wersji elektronicznej (w Wordzie) oraz jako nagranie mp3. 6) Ścieżka powinna być nagrana przez co najmniej jeden głos męski oraz jeden głos żeński, które wybierze Zamawiający spośród 6 (3 żeńskich i 3 męskich) zaproponowanych przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wilanow-palac.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach