Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5652355, 5652350 , fax. 022 8450714
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
  ul. Belgijska 4 4
  02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714
  REGON: 01571911300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do punktów dziennego opiekuna Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5A oraz Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 5B do SIWZ (odrębne dokumenty). 3. CPV: 39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 37.52.00.00-9 Zabawki 37.44.00.00-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych 33.69.30.00-4 Pozostałe produkty terapeutyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?pid=28776
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach