Przetargi.pl
Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Marii Konopnickiej 65
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 71 01; 765 71 21 , fax. 22 751 27 07
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
  ul. Marii Konopnickiej 65 65
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 71 01; 765 71 21, fax. 22 751 27 07
  REGON: 00029121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldziekanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów należących do Zamawiającego usytuowanych przy ul. M. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy, a w szczególności: - obsługa bramy głównej, portierni Szpitala, systemu parkingowego, pobierania opłat parkingowych będzie realizowana: przez całą dobę w dni robocze, soboty, niedziele i święta przez jednego pracownika (posterunek parkingowy); - ciągły dozór obiektu Szpitala będzie realizowany: w godz. 7:00-19:00 przez jednego pracownika obchodowego (posterunek obchodowy); Wykonawca zapewni: 1 pracownika ochrony pracującego całodobowo (24h) na posterunku w Portierni Szpitala 1 pracownika ochrony dodatkowo na posterunku obchodowym (12 h godzinny dyżur) - czas dokonywania obchodu do ustalenia z Zamawiającym; - Wykonawca ma obowiązek ochrony mienia znajdującego się na powierzonym terenie przed włamaniem, kradzieżą, pożarem, zakłóceniem porządku oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także pobierania i rozliczania płatności za parkowanie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym; - Wykonawca ma obowiązek również: prowadzić rejestr kluczy (tj. wydawanie oraz odbieranie kluczy przez uprawnione osoby), wykonywać drobne prace porządkowe, utrzymywać drożność dróg wewnętrznych i wyznaczać miejsca parkingowe, udzielać wstępnej informacji oraz kierować interesantów do odpowiednich osób/komórek, natychmiastowe zgłaszanie centrali: uaktywnienia się alarmów, jakiegokolwiek zagrożenia napadem na mienie lub osoby przebywające na terenie Szpitala, podejmowanie interwencji wobec osób, które bez uzasadnienia przebywają na chronionym terenie, systematyczne dokonywanie obchodu chronionego terenu, obchód techniczny dokonywany po zamknięciu budynku administracyjnego w celu sprawdzenia prawidłowo zabezpieczonych drzwi, okien, zgaszenia świateł, uzbrojenia alarmu itp.; W uzasadnionych przypadkach należy wezwać odpowiednie służby (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.); - Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentację dot. pełnionej służby (tj. przejęcie i zdanie obiektu, kontrola grupy interwencyjnej, przebieg służby, zauważone zagrożenia wraz ze sposobem ich uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia); - Wykonawca na własny koszt ma przeprowadzać systematyczną konserwację istniejącego alarmu; - Wykonawca ma obowiązek umieścić w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach punkty kontrolne na obiektach oraz wyposażyć w urządzenia osobiste monitorujące zdefiniowane w systemie czynności obchodowe wykonywane podczas zabezpieczania obiektu (ilość punktów kontrolnych ustalenia z Zamawiającym); - Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie o zmianach osobowych wśród osób wyznaczonych do realizacji ochrony; - Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji ww. usługi (tj. głównie materiały biurowe, artykuły higieniczne itp.) - Wykonawca ma obowiązek: wyposażenia osób na posterunkach w odpowiednią odzież oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji ochrony (głównie umundurowanie, identyfikatory, piloty antynapadowe, łączność bezprzewodową, telefony), Wykonawca powinien również założyć książki służby (dokumentowanie przebiegu służby oraz ewentualnych uwag); - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania instrukcji i zarządzeń Zamawiającego obowiązujących na terenie chronionego obiektu, (m.in.: instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia działaniem terrorystycznym); Pracownicy mają także obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych; - Pracownicy ochrony zobowiązani są do utrzymania porządku w pomieszczeniach we własnym zakresie i własnymi środkami czystości; - Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia pomieszczeń portierni tj. pomalowanie ścian i sufitów do końca października 2016: 2 pomieszczenia + toaleta 29,01 m2 łącznie; - Obowiązkowa jest wizja lokalna na terenie obiektu na koszt Wykonawcy; Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaldziekanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach