Przetargi.pl
WYKONANIE MULTIBOOKÓW NA SYSTEMY OPERACYJNE WINDOWS, IOS, ANDROID, LINUX

Centrum Informatyczne Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 34 74 322 , fax. 22 34 74 804
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyczne Edukacji
  Al. Szucha 25 25
  00-918 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 34 74 322, fax. 22 34 74 804
  REGON: 00123390100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://cie.men.gov.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE MULTIBOOKÓW NA SYSTEMY OPERACYJNE WINDOWS, IOS, ANDROID, LINUX
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie multibooków na systemy operacyjne WINDOWS, IOS, ANDROID, LINUX. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://cie.men.gov.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach