Przetargi.pl
Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-018/2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2016-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modeli i symulatorów na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-018/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa modeli dydaktycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1- Model uzębienia mlecznego u dziecka (1 szt.) i uzębienia dorosłego człowieka (1 szt.); Pakiet 2- Model miednicy żeńskiej (3 szt.); Pakiet 3- Model ramienia do wstrzyknięć - zaawansowany symulator do punkcji i iniekcji dożylnych (1 szt.); Pakiet 4- Symulator do cewnikowania żył centralnych (1 szt.); Pakiet 5- Treningowy zestaw systemu do wkłuć doszpikowych (1 szt.); 2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących Załączniki od 2.1 do 2.5. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w Protokole odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do wzoru umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach