Przetargi.pl
WYMIANA OKIEN

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń ogłasza przetarg

 • Adres: 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5021001 , fax. 022 5022136
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń
  ul. Lindleya 4 4
  02-005 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5021001, fax. 022 5022136
  REGON: 00028893000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dzpub@szpital-clo.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA OKIEN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYMIANA OKIEN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu; b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. IX O/Warszawa nr:12 1020 1097 0000 7102 0118 3417 z tytułem: Przetarg nieograniczony 73/IF/2011. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert, natomiast w pozostałych formach należy dołączyć oryginał do oferty. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium, jeśli było wnoszone w pieniądzu. W przypadku innych form Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii trwale spiętej z ofertą i załączenie oryginału. W obu przypadkach kserokopie muszą być potwierdzone jak w rozdz. II ppkt 7 i 8 SIWZ. Wykonawca, który nie wniósł wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeniach powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą (także przedłużony). 7. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach