Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej ulicy Lipiny B w Wołominie, na odcinku od km 0+000 do km 0+718,47 z przebudową uzbrojenia terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem

Gmina Wołomin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 02 7633000 , fax. 022 7633066
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wołomin
  ul. Ogrodowa 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 02 7633000, fax. 022 7633066
  REGON: 01326964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.wolomin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej ulicy Lipiny B w Wołominie, na odcinku od km 0+000 do km 0+718,47 z przebudową uzbrojenia terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ulicy Lipiny B w Wołominie, na odcinku od km 0+000 do km 0+718,47 z przebudową uzbrojenia terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolomin.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach