Przetargi.pl
Dostawa 450 kaset video dla zapisu w formacie Digital - Betacam

Kancelaria Sejmu RP ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6942098 , fax. 022 6942098
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Sejmu RP
  ul. Wiejska 4/6/8 4/6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6942098, fax. 022 6942098
  REGON: 00110334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Kancelaria Sejmu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 450 kaset video dla zapisu w formacie Digital - Betacam
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego 450 kaset video dla zapisu w formacie Digital Betacam, o parametrach nie gorszych niż kasety Sony BCT-D124L, a w szczególności: 1) czas nagrywania - 124 min., zapis cyfrowy w formacie Digital Betacam, 2) właściwości magnetyczne: a) koercyjność (kA/m) 125, b) remanencja (mT) 260, 3) właściwości fizyczne: a) szerokość taśmy (mm) 12,650, b) grubość warstwy magnetycznej (?m) 3,0, c) grubość: całkowita (?m) 14,0, d) stopa błędu (zielona kondycja) w czasie nie krótszym niż 30 minut w procesie zapis/odczyt, e) naciąg taśmy zgodnie z zaleceniem producenta magnetowidu (1 oz ?10%), f) zwijanie taśmy bez zauważalnych nierównomierności przy 5-krotnym przewinięciu początek/koniec, 4) kaseta wykonana z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i kurz, odznaczająca się dużą trwałością i niezawodnością.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323546005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejm.gov.pl/kancelaria
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach