Przetargi.pl
Zadanie 8.1.3. Inżynier dla Zadania 1.4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (obiekt 91.01), nr 151 (obiekt 95.01), nr.152 (obiekt 96.01).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4455317, 18, 19 , fax. 22 4455315
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  Plac Starynkiewicza 5 5
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4455317, 18, 19, fax. 22 4455315
  REGON: 01531475800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie 8.1.3. Inżynier dla Zadania 1.4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (obiekt 91.01), nr 151 (obiekt 95.01), nr.152 (obiekt 96.01).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obejmuje nadzór i zarządzanie Kontraktem na Roboty zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego- pierwsze wydanie w języku angielskim 1999., przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils -FIDIC) oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004 r. Roboty budowlano - montażowe w zakresie rozbudowy i przebudowa budynków nr 141 (obiekt 91.01), nr 151 (obiekt 95.01), nr.152 (obiekt 96.01) na terenie Oczyszczalni Ścieków Czajka w Warszawie, Dzielnica Białołęka, ul. Czajki 4-6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.000,00 PLN Słownie: trzynaście tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpwik.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach