Przetargi.pl
Dostawa analizatora do testów immunologicznych (DZ-2401/42/11).

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Instytucka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 76 53 300 , fax. 22 76 53 302
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
  ul. Instytucka 3 3
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 76 53 300, fax. 22 76 53 302
  REGON: 00032598900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifzz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka naukowa PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa analizatora do testów immunologicznych (DZ-2401/42/11).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa analizatora do testów immunologicznych 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384345805
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ifzz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach