Przetargi.pl
Utylizacja rozlanej i skawalonej formaliny zalegającej na posadzce w budynku na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach.

Gmina Miasto Pionki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3414 201 , fax. 48 3414 204
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pionki
  Aleja Jana Pawła II 15 15
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 48 3414 201, fax. 48 3414 204
  REGON: 00052537500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pionki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utylizacja rozlanej i skawalonej formaliny zalegającej na posadzce w budynku na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utylizacja rozlanej i skawalonej formaliny zalegającej na posadzce w budynku na terenie byłych Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wybranie formaliny z podłoża, 2) przepakowanie formaliny w odpowiednie pojemniki do przechowywania odpadów niebezpiecznych, 3) transport formaliny do miejsca jej utylizacji, 4) utylizacja formaliny w zakładzie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Wszystkie prace składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać przy zachowaniu jak największej ostrożności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu technicznego i ochrony osobistej oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001.62.628 z poźn.zm.). Przewidywana ilość rozlanej i skawalonej formaliny zalegającej na posadzce w budynku przewidziana do utylizacji to 5000 kg. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków: 1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie terenu prac, 2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie, 3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu, 4) przeprowadzi likwidację terenu prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 904000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pionki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach