Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Zagórze, gm. Wiązowna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7733324 , fax. 22 7733323
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  gm. Wiązowna
  05-462 Zagórze, woj. mazowieckie
  tel. 22 7733324, fax. 22 7733323
  REGON: 14201167000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzagorze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pralniczych dla Zamawiającego w ilości około 700kg/miesięcznie przez okres 12 m-cy oraz dzierżawa bielizny pościelowej w ilości ok. 10 kompletów miesięcznie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,-zł. słownie: pięćset złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumzagorze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach