Przetargi.pl
Dostawa przełączników zarządzalnych 48-portowych wraz z ich zainstalowaniem w siedzibie Zamawiającego i 3-letnim serwisem gwarancyjnym

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Adres: 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4921134, 4921135 , fax. 022 4921149
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  ul. Ząbkowska 41 41
  03-736 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4921134, 4921135, fax. 022 4921149
  REGON: 01552496010000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.urpl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełączników zarządzalnych 48-portowych wraz z ich zainstalowaniem w siedzibie Zamawiającego i 3-letnim serwisem gwarancyjnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa (na podstawie umowy sprzedaży) 14 szt. jednakowych przełączników zarządzalnych 48-portowych, zwanych dalej urządzeniami, zainstalowanie ich w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia i objęcie urządzeń przez Wykonawcę 3-letnim serwisem gwarancyjnym. Wymagane parametry techniczne i serwisowo-gwarancyjne określono szczegółowo w zestawieniu zawartym w pkt 1 załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający wymaga, aby każde urządzenie było fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, pochodziło z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych ich producenta i spełniało wymagania określone w ww. zestawieniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 312141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.urpl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach