Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup serwerów wraz z oprogramowaniem

Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 45 06 , fax. 22 694 52 68
 • Data zamieszczenia: 2014-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
  ul. Świętokrzyska 12 12
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 45 06, fax. 22 694 52 68
  REGON: 00000221700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup serwerów wraz z oprogramowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup serwerów wraz z oprogramowaniem. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik E do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 312141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mf.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach