Przetargi.pl
DAB.231/45/09 Zakup elementów modernizacji serwerowni w obiektach N6E, S23 i PPW1

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3326665 , fax. 022 3326694
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3326665, fax. 022 3326694
  REGON: 14067464900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DAB.231/45/09 Zakup elementów modernizacji serwerowni w obiektach N6E, S23 i PPW1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów modernizacji serwerowni w obiektach N6E, S23 i PPW1: - rozbudowa istniejącego systemu zarządzania sprzętem informatycznym Avocent w obiektach N6E, S23 oraz PPW1 - DSR2035-202-Vitrual Media, 2digital user, 32 system KVM over IP switch - sztuk 3; - rozbudowa przełączników sieciowych Cisco Catalyst dla lokalizacji Data Center (DTC) umożliwiająca przyłączanie nowych systemów. Rozbudowa będzie polegała na doposażeniu przełączników w karty liniowe WS-X6748-GE-TX - sztuk 4. Obiekt N6E - siedziba UKNF przy ul. Niedźwiedziej 6E Obiekt S23 - siedziba UKNF przy ul. Syreny 23 Obiekt PPW1 - siedziba UKNF przy Placu Powstańców Warszawy 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 312141000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności. b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca posiada autoryzację producenta do sprzedaży i świadczenia usług serwisowych na rynku polskim. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 Formularz oferty.) 2. Aktualny (czyli odzwierciedlający stan faktyczny) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację producenta do sprzedaży i świadczenia usług serwisowych na rynku polskim. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez osobę udzielającą pełnomocnictwa W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2 i 3 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę. Mają zastosowanie postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. UWAGA!! Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do formularza oferty (Druk 1) mogą być przedstawione w formie: - oryginału, - kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę-by uprawnioną-ne do reprezentowania wykonawcy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.knf.gov.pl - zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach