Przetargi.pl
Dostawa przetworów zbożowych

Jednostka Wojskowa Nr 3090 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6815337 , fax. 022 6815093
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 3090
  ul. Marsa 110 110
  04-470 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6815337, fax. 022 6815093
  REGON: 01018811900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.9rbm.rembertow.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa - podsektor rządowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przetworów zbożowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. asortymentu przetworów zbożowych w ilościach: 1) 15612100-2 Mąka pszenna Typ 500 10 480 kg; 2) 15612200-3 Mąka żytnia 8 kg; 3) 15613100-9 Kasza manna 1 062 kg; 4) 15613380-5 Płatki owsiane 840 kg; 5) 15613311-1 Płatki kukurydziane 1085 kg; 6) 15613313-5 Musli jabłkowe 585 kg; 7) 15613313-5 Musli truskawkowe 640 kg; 8) 15613313-5 Musli morelowe 625 kg;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 156000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 1 450,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych), w tym na: zadanie 1 - 580,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych); zadanie 2 - 370,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych); zadanie 3 - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY, O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności, jeżeli: 2.1.1. prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia co jest odzwierciedlone określonym zapisami właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2.1.2. posiada aktualną decyzję o spełnianiu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. nr 171 poz. 1225 - wydaną przez właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.1.3. posiada zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż: na zadanie 1 - 23 200,00 zł; na zadanie 2 - 15 100,00 zł; na zadanie 3 - 20 000,00 zł. 2.3. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości nie mniejszej niż: na zadanie 1 - 23 200,00 zł; na zadanie 2 - 15 100,00 zł; na zadanie 3 - 20 000,00 zł. 2.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli: 2.4.1. Wykonawca, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4.2. Wykonawca (o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 4-8), nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 2.4.3. Wykonawca (podmiot zbiorowy), wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne. 4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. (art.23 ustawy). 4.2.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w punktach 1.1 - 1.3 - zostaną spełnione, jeżeli spełniają je Wykonawcy wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda złożenia do oferty niżej wymienionych: 1. Oświadczeń: 1.1 o spełnieniu warunków określonych w art. 22, ust. 1 ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokumentów : 2.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.1.2. aktualnej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej o spełnianiu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. nr 171 poz. 1225 oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego - Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 z poź. zm.) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.1.3. potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, wydane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.2.1 wykazu, potwierdzającego, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością (wskazaną przez Zamawiającego w pkt. 2.2) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie - np. referencje. 2.3. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.3.1. informacji, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, (w wysokości wskazanej przez Zamawiającego w pkt 2.3.1), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ; 2.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.4.1. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia o uzyskaniu przez Wykonawcę zwolnieniu, przewidzianego prawem, odroczeniu lub rozłożeniu na raty, zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4.2. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2.4.3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.4.4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr - 1 do SIWZ), Zamawiający żąda: 3.1. załączenia do oferty zaświadczenia, w formie świadectwa jakości handlowej, wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, że oferowane produkty odpowiadają normom określonym przez Zamawiającego. Za podmiot uprawniony do kontroli jakości uznaje się organ Państwowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych; 3.2. protokołu z kontroli sanitarnej właściwego organu urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności o prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1 litera c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. nr 171 poz. 1225.) - wystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczone przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.9rbm.rembertow.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach