Przetargi.pl
Dostawa serwera dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego numer sprawy nadany przez Zamawiającego AEZ/S-164/2009

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5720366 , fax. 022 5720377
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5720366, fax. 022 5720377
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwera dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego numer sprawy nadany przez Zamawiającego AEZ/S-164/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2.Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1.2 do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik o którym mowa w części II ust. 4. 3.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. 4.Miejsce dostawy Sekcja Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa tel. 5720 337.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, oraz poprzez oferowane dostawy spełnią wymagania określone w cz. IX SIWZ. 2.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie spełnia/ na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w części IX SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznika nr 2 do SIWZ; 2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. Z 2006r. Nr 87, poz. 605, Dz. U. z 2008r. Nr 188, poz. 1155). 3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 1)Oświadczenie producenta sprzętu lub przedstawiciela producenta o przejęciu na siebie wszelkich zobowiązań związanych z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym w przypadku zaprzestania działalności przez Wykonawcę lub wskazanej firmy serwisującej; 2)Deklaracje CE (Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim lub niemieckim) 4.Zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 3 Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5.Dokumenty, o których mowa w części IX składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę, tj. przez osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania Wykonawcy lub przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę lub osoby. 6.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone /za zgodność z oryginałem/ przez notariusza. 7.Dokumenty wielostronicowe składane w formie kserokopii winny być potwierdzone (za zgodność z oryginałem) na każdej stronie. 8.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 10.Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia (składający ofertę wspólną) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w cz. VIII ust. 1 pkt 1 i 2. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w cz. VIII mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach