Przetargi.pl
Modernizacja instalacji elektrycznych na klatkach schodowych

Dom Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta ogłasza przetarg

 • Adres: 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 4B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 619-58-02 , fax. 0-22 670 43 18
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta
  ul. Kawęczyńska 4B 4B
  03-772 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 619-58-02, fax. 0-22 670 43 18
  REGON: 01004364500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka m. st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji elektrycznych na klatkach schodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana instalacji oświetleniowej na 2 klatkach schodowych, modernizacja instalacji telewizji przemysłowej, wykuwanie bruzd, uzupełnianie tynków i malowanie ścian i sufitów. Klatki schodowe mają wysokość ok. 20m. Wysokość sufitu na ostatnich kondygnacjach wynosi ok. 8m. Wymagane są rusztowania, z mozliwoscią postawienia na biegach schodów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453170002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 500,00 zł. /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie może być wykluczony w zwiazku z art. 24 ust. 1 i 2 oraz musi spełniać warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadajacą aktualne uprawnienia SEP do 1 kV na stanowisku dozoru. Wykonawca powienien posiadać doswiadczenie w przeprowadzaniu remontów w obiektach czynnych. Powinien wykazać się wykonaniem min 3 robót ogólnobudowlanych. Dla potwierdzenia powyższego należy dołaczyć do oferty dokumenty, o których mowa w następnym punkcie. Ponadto Wykonawca powinien być ubezbieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości ceny ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczeniea, przed wprowadzeniem na budowę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowniu -załacznik nr 5. 2. Aktualny KRS lub Zaświadczenie o wpisie (o posiadaniu wpisu) do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Zaświadczenie własciwego naczelnika Urzędu Skarbowego. 4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS /KRUS. 5. Aktualne uprawnienia SEP do 1 kV na stanowisku dozoru. 6. Min 3 referencje (lub inne dokumenty) z wykonanych nalezycie robót remontowych, ogólnobudowlanych w obiektach czynnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.warszawa.pl (poprzez kliknięcie w drugiej części ogłoszenia o przetargu, na link dot. SIWZ)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach