Przetargi.pl
Wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw w Parku Bródno w Warszawie.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Adres: 00-983 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3389587, 3389586 , fax. 022 675 18 83
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  ul. Ludwika Kondratowicza 20 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3389587, 3389586, fax. 022 675 18 83
  REGON: 01525966300115
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw w Parku Bródno w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu ogrodzenia terenu placu zabaw w Parku Bródno w Warszawie, tj.: wykonanie ogrodzenia całego zespołu placu zabaw o długości 514,3 mb plus 2 bramy wejściowe o szerokości 240 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki okre-ślone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicz-nych tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. wykażą się wykonaniem co najmniej 2-ch zamówień polegających na wykonaniu budowy ogrodzeń, o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. wykażą się co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podsta-wie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w dziale VI SIWZ. 3. W przypadku oceny spełnienia warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt 2,3,4 będą sumowane w celu łącznej oceny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do re-jestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Nr 2 do oferty, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1÷3 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik Nr 2 do SIWZ, stanowiący za-łącznik Nr 3 do oferty, 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówie-nia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącz-nik Nr 3 do SIWZ, stanowiący załącznik Nr 4 do oferty, 4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właści-wego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpie-czenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło-żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wła-ściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem termi-nu składania ofert - załącznik Nr 5 do oferty, 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-wem terminu składania ofert - załącznik Nr 6 do oferty, 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Nr 7 do oferty, 7) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robo-ty wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiące-go - załącznik Nr 5 do SIWZ, załącznik Nr 8 do oferty, 8) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które bę-dą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwa-lifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wy-konywanych przez nich czynności wraz z załączeniem dokumentów potwierdzają-cych posiadanie przez osoby, o których mowa w dziale V pkt 1.3 SIWZ, uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualnych zaświadczeń z właściwych okręgowych izb samorządu zawodowego że posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wy-kazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował wg wzoru stanowią-cego - załącznik Nr 6 do SIWZ, stanowiący załącznik Nr 9 do oferty, Wymagane jest wykazanie: a) minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 9) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w któ-rym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środ-ków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik Nr 10 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.targowek.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach