Przetargi.pl
Budowa siedziby Placówki Wychowania Pozaszkolnego (IV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie - I etap - budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z wykonaniem wszystkich przyłączy do sieci zewnętrznych oraz wykonaniem parkingu

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3380826 , fax. 022 3380369
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3380826, fax. 022 3380369
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa siedziby Placówki Wychowania Pozaszkolnego (IV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie - I etap - budowa budynku jednokondygnacyjnego wraz z wykonaniem wszystkich przyłączy do sieci zewnętrznych oraz wykonaniem parkingu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje branże: budowlaną, sanitarną, elektryczną . Zakres prac do wykonania: Wykonanie wykopu i konstrukcji budynku. Prace instalacyjne wewnętrzne w zakresie elektroenergetycznym, wodnokanalizacyjnym, wentylacji. Prace instalacyjne zewnętrzne w zakresie elektroenergetycznym, wodnokanalizacyjnym, kanalizacji deszczowej, gazowej. Prace wykończeniowe. Wykonanie i zagospodarowanie -zielonego- tarasu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 85 tys. PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone j.n.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz wykażą że: a)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN każda, w której wystąpiły wszystkie rodzaje robót budowlanych i instalacji porównywalnych do przedmiotu zamówienia (termin budowa oznacza również przebudowę, rozbudowę, modernizację), b) dysponują lub będą dysponować nw. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego), które przewidziane będą do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi: - kierownikiem budowy, mającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownikami robót mającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i wykażą: a)posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną 2 mln PLN (bez żadnych wyłączeń kolidujących z realizacją przedmiotu zamówienia), b)posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1,5 mln. PLN; 4)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia, złożą stosowne oświadczenie i wykażą, że: a)wnieśli w wymaganym terminie wadium w wysokości 85 tys. PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą wg zasady: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane w postępowaniu: I.Wypełniony Formularz Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. II.Wzór umowy - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ. III.Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze + przedmiary robót) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki Nr 6 i 7 do SIWZ. IV.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych poniżej. A. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a przed podpisaniem umowy zaświadczenia z GUS o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzji US w sprawie nadania numeru NIP). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1)wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz winien zawierać m. in. zakres wykonywanych robót, miejsce realizacji, wartość brutto zamówienia, datę wykonania robót, nazwę Zamawiającego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. Wymagane jest wykazanie: 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN każda, obejmujących wszystkie rodzaje robót budowlanych i instalacji porównywalnych z przedmiotem zamówienia (termin budowa oznacza również przebudowę, rozbudowę, modernizację) do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie. 2)wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. Wymagane jest wykazanie min.: - kierownika budowy, mającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierowników robót mających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - telekomunikacyjnej; W przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie. 2a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca wskazał osoby udostępniane przez inne podmioty. 3)uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz innych uprawnień osób wskazanych w wykazie wg pkt. 2). W przypadku uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie oraz wydanych przed nowelizacją ustawy Prawo budowlane - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie. C. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1)polisy ubezpieczenia OC z minimalną sumą gwarancyjną 2 mln zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (bez żadnych wyłączeń kolidujących z realizacją przedmiotu zamówienia). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa dokument ubezpieczenia odrębnie, spółka cywilna - składa dokument ubezpieczenia łącznie. 2)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest wykazanie: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1,5 mln PLN. D. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1)oświadczenia o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składają łącznie. 2)dowodu wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi w Części VI SIWZ. Uwaga: Dokumenty dodatkowe złożone w ofercie nie będą brane pod uwagę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach