Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł.

Gmina Przesmyki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-109 Przesmyki, ul. 11 Listopada 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6412311, 6412322 , fax. 025 6412322 w. 103
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przesmyki
  ul. 11 Listopada 13 13
  08-109 Przesmyki, woj. mazowieckie
  tel. 025 6412311, 6412322, fax. 025 6412322 w. 103
  REGON: 71158256900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł (słownie: Jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zakres przedmiotów: a) kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł dostępny w 2009 roku, b) okres kredytowania od 30.10. 2009 r. do 30.11.2013 r. c) spłata rat kapitałowych po okresie karencji w ratach kwartalnych, (karencja do 27.02.2010 roku) d) odsetki naliczane w ratach miesięcznych, e) oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku do stopy procentowej WIBOR 1M, f) zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (bez konsekwencji finansowych), g) w umowie kredytowej za zobowiązujące uznaje się oprocentowanie kredytu wyliczone w/g zmiennej stawki WIBOR 1M, h) forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.: a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, i spełniają wymagania zawarte w art. 22 ust 1 Ustawy. 1.2 Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, b) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2, c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, d) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust 3, e) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta. 1.3 Zamawiający odrzuca ofertę, która: a). Jest niezgodna z ustawa, b) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) W terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, h) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 1.4 Ocena, czy wykonawca spełnia ww. warunki zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy (zał. 1), b) podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 Ustawy oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (zał. 2 ), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;1) d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca składa następujące dokumenty - nie dotyczy: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowych dokumentów składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się przedmiotowego dokumentu oraz dokumentów o których mowa w przypisie1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Ponadto do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, (jeśli dotyczy); b) upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania (jeśli dotyczy.) Dokumenty składane w języku obcym muszą byś złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty określone w pkt. 7.1 b),c),d) muszą być złożone przez każdy podmiot. 5 .Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert chyba że, ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przesmyki.e-bi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach