Przetargi.pl
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck

Gmina Glinojeck ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 Glinojeck, ul. Płocka 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6740017 , fax. 23 6742818
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Glinojeck
  ul. Płocka 12 12
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  tel. 23 6740017, fax. 23 6742818
  REGON: 13037788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Glinojeck, polegająca na: 1) prowadzeniu rachunków bankowych: realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 2) przechowywaniu depozytów; 3) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również overnight); 4) możliwości zaciągania kredytów w rachunku bieżącym;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glinojeck.bipgmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach