Przetargi.pl
Remont wnętrza kuchni wraz z wymianą instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Makowie Mazowieckim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Mickiewicza 39A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 71 71 481 , fax. 29 71 71 481
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
  ul. Mickiewicza 39A 39A
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 29 71 71 481, fax. 29 71 71 481
  REGON: 00018631200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wnętrza kuchni wraz z wymianą instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Makowie Mazowieckim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont wnętrza kuchni wraz z wymianą instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Makowie Mazowieckim. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe - roboty murowe - roboty tynkowe i okładzinowe - podłoża i posadzki - stolarka i ślusarka - roboty malarskie z przygn. ścian - demontaż i ponowny montaż urządzeń gastronomicznych - dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych - roboty demontażowe wod-kan - roboty demontażowe wentylacji - kanalizacja sanitarna - instalacja wody - wentylacja mechaniczna - budowa instalacji oświetleniowej - budowa instalacji gniazd wtykowych - budowa WLZ - budowa rozdzielnic elektrycznych - budowa Głównej Szyny Wyrównawczej - budowa instalacji zasilającej centrale wentylacyjne - badania i pomiary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 655,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-makowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach