Przetargi.pl
Usługa polegająca na wykonaniu druków administracyjnych i medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia Zdrowia im. prof.Jana Mazurkiewicza

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7391384 , fax. 22 7391368
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
  ul. Partyzantów 2/4 2/4
  05-802 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 22 7391384, fax. 22 7391368
  REGON: 00068761700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu druków administracyjnych i medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia Zdrowia im. prof.Jana Mazurkiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na wykonaniu druków administracyjnych i medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza. Szacunkowa wartość poniżej 193 000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tworki.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach