Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa poligraficzna Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 50/ZP/16)

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686 , fax. 22 4435600
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  Al. Solidarności 90 90
  01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, fax. 22 4435600
  REGON: 01525966300161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa poligraficzna Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (sprawa nr 50/ZP/16)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa poligraficzna Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Przedmiot zamówienia obejmuje wydrukowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydruków zgodnie z poniższą specyfikacją: 1) Plakaty Format: A3 druk jednostronny, kolor 4+0- min. 170g. - 6500 szt. 2) Plakaty Format: B2, druk jednostronny, kolor 4+0 - min. 170g. - 10000 szt. 3) Plakaty Format: A0, druk jednostronny, kolor 4+0 - min. 170g. - 10 szt. 4) Ulotki Format: A5 druk dwustronny kolor 4+4 - min. 115g. - 5000 szt. 5) Ulotki Format: A6, dwustronne, kolor 4+4 - min. 115 g. - 6000 szt. 6) Publikacja Format 22 x 22 cm; środek - kreda min. 170 g 4+4, max. 150 stron; okładka: tektura introligatorska 2 mm, 4+0, grzbiet prosty, szyty nićmi, z wyklejką 1+0; - 5000 szt. 7) Publikacja Format: 13x21 cm; objętość: 16 stron (z okładką włącznie:12+4); surowiec: papier matowy, min. 100 g; druk środka 4+4, okładka miękka 4+4, min. 200 g, mat; wykończenie: płaskie 2 zszywki na grzbiecie informatora. - 20 000 szt. 8) Mapa Format B2, składana na pół i na 5-6 bloków. Druk dwustronny, kolor 4+4 - 5000 szt. 9) Kalendarz trójdzielny, plecki z podcieniem w kolorze z kolorowymi nadrukami pomiędzy kalendariami + główka kaszerowana (uszlachetniona folią błyszczącą) - 1000 szt. 2. Wykonawca będzie wykonywał usługi poligraficzne na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego określających rodzaj i ilość zleconych usług oraz termin ich wykonania i dostarczenia Zamawiającemu. 3.Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości druków są wielkościami szacunkowymi i w rzeczywistości mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany w tym zakresie nie spowodują zwiększenia wartości brutto zamówienia: a) Zamawiający zastrzega, że nie wszystkie materiały/druki muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. W takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe z tytułu zawartej umowy, b) ilość poszczególnych materiałów/druków zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, c) Zamawiający może dokonywać zmian ilościowych wyspecyfikowanych materiałów/druków w ramach wartości zamówienia (zwiększenie ilości danych materiałów/druków z jednoczesnym zmniejszeniem ilości materiałów/druków, których zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych materiałów/ wydruków podanych w ofercie. Zmiany, o których mowa powyżej nie przekroczą wartości całkowitej zamówienia. 4. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania min. 50% zakresu zamówienia określonego w pkt. 2.1. 5. Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji niniejszego zamówienia oraz sposób płatności wskazane są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gramatura papieru użyta do wydruku ulotek
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wola.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach