Przetargi.pl
usługi poligraficzne

Zamek Królewski w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 35 55 432 , fax. 22 35 55 219
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Królewski w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
  Plac Zamkowy 4 4
  00-277 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 35 55 432, fax. 22 35 55 219
  REGON: 00086058500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-krolewski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi poligraficzne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne w zakresie: od etapu wykonania form drukowych, na podstawie matryc elektronicznych, po druk. W zakres zamówienia wchodzi również pakowanie i dostawa wydrukowanych materiałów do siedziby Zamawiającego. Usługi poligraficzne będące przedmiotem zamówienia wymienione są w pkt. 3.1. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamek-krolewski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach