Przetargi.pl
Usługa polegająca na wydrukowaniu albumu zdjęć Niedenthal Chopin 2015

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00-355 Warszawa, ul. Tamka 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 44 16 100 , fax. 22 44 16 112
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  ul. Tamka 43 43
  00-355 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 16 100, fax. 22 44 16 112
  REGON: 01730717100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.nifc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KULTURY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wydrukowaniu albumu zdjęć Niedenthal Chopin 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na wydrukowaniu albumu zdjęć Niedenthal Chopin 2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość załączonych próbek
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chopin.nifc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach