Przetargi.pl
Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo

Urząd Gminy Szydłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 06-516 Szydłowo, ul. Mazowiecka 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6554019 , fax. 023 6549328
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szydłowo
  ul. Mazowiecka 61 61
  06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie
  tel. 023 6554019, fax. 023 6549328
  REGON: 00054658400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szydlowo-maz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Piegłowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piegłowo. Prace polegają na przygotowaniu terenu pod budowę, wykonaniu robot przygotowawczych, robót odwadniających, wykonaniu podbudowy, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej oraz instalowanie znaków drogowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (slownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szydlowo-maz.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach