Przetargi.pl
Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych z zakresu zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8232204 , fax. 043 8232204
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zduńskowolski
  ul. Złotnickiego 25 25
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 043 8232204, fax. 043 8232204
  REGON: 73093479500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzdunskowolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych z zakresu zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy wykonywania usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego. Zamówienie dzieli się na pięć następujących części nie różniących się kategorią wykonywanych usług, a jedynie obszarem realizacji: Część I Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zduńska Wola. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola - Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy Zduńska Wola. Część II Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy Zapolice. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4913E Zduńska Wola - Zapolice - Pstrokonie przechodzącym przez teren gminy Zapolice. Część III Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Szadek. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na odcinku drogi Nr 4907E Zduńska Wola - Wielka Wieś przechodzącym przez teren gminy i miasta Szadek Część IV Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część A (północna), obejmująca ulice: Spacerową, Szkolną, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Plac Wolności, Juliusza, Getta Żydowskiego, Tymienicką, Szadkowską, Henrykowską, Opiesińską. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych: - Nr 4907E Szadkowska, - Nr 4913E Juliusza. Część V Nazwa: Wykonywanie usług transportowo - sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Zduńska Wola część B (południowa), obejmująca ulice: Łaską, Sieradzką, Wiejską, Kościelną, Złotą, Widawską, Piwną, Paprocką, Świerkową, Jodłową, Staszica, Spółdzielczą, Karsznicką i Kolejową. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa usługa była wykonywana w pierwszej kolejności i w podwyższonym standardzie na nw. ciągach komunikacyjnych: - Nr 4929E Łaska - Plac Wolności - Sieradzka, - Nr 4913E Kościelna - Złota - Widawska. Uwagi dotyczące wszystkich części, na które podzielono zadanie: 1. Wykonawca realizujący usługę będącą przedmiotem zamówienia nie może obciążyć Zamawiającego kosztami przekraczającymi narzucone maksymalne zobowiązanie Zamawiającego dla poszczególnych części - zgodnie z zapisem w projekcie umowy. 2. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania dróg następować będzie tylko na indywidualne zlecenie Zamawiającego, na wszystkich ulicach i drogach pozamiejskich i będzie rozliczane będzie wg cen jednostkowych (praca sprzętu, zużycie materiału). 3. Zamawiający, w przypadku zlecenia usługi oczekuje jej realizacji zgodnie z III standardem, wg Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dz. Urzęd. MTiGM Nr 10 poz. 20), który powinien obejmować: jezdnię odśnieżoną na całej szerokości, jezdnię w miarę możliwości posypaną na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinkach o pochyleniu > 4% wraz z dopuszczalnymi odstępstwami od standardu. 4. Wykonawca jest również zobowiązany do odśnieżania i usuwania śliskości chodnika, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo - rowerowego, znajdującego się w pasie drogi powiatowej, jeżeli nie przylegają one bezpośrednio do sąsiedniej nieruchomości, znajdującej się poza pasem drogowym. Miejsca te wskazane będą każdorazowo przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania natężenia prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : na Część I - Gmina Zduńska Wola - 2.000 zł na Część II - Gmina Zapolice - 2.000 zł na Część III - Gmina i Miasto Szadek - 2.000 zł na Część IV - Miasto Zduńska Wola cześć A północna - 2.000 zł na Część V - Miasto Zduńska Wola część B południowa - 2.000 zł W przypadku ofert obejmujących całość lub kilka części zamówienia wadia należy odpowiednio zsumować. Wadium może być wnoszone formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu, prosimy przelew kierować na konto depozytowe Powiatu Zduńskowolskiego Bank PKO BP. S.A. I Oddział Zduńska Wola ul. Łaska 46 Nr 30 10203437 0000 1902 0018 2014 Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. W przypadku wadium w formie pieniężnej jako datę wpływu wadium Zamawiający przyjmie datę uznania kwoty wadium na swoim rachunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzdunskowolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach