Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych w ramach programu Mia100 Kamienic zlokalizowanych w Łodzi administrowanych przez AZK Łódź - Polesie.

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6330180 , fax. 42 6339607
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
  Pl. Barlickiego 11 11
  90-615 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6330180, fax. 42 6339607
  REGON: 10161165900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polesie.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych w ramach programu Mia100 Kamienic zlokalizowanych w Łodzi administrowanych przez AZK Łódź - Polesie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych. Szczegółowe zakresy remontu poszczególnych lokali określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ Zamówienie zostało podzielone na 2 odrębne części: Część I obejmuje remont następujących lokali: Radwańska 44 m 6 Obywatelska 101 m 4 Część II obejmuje remont następujących lokali: Lipowa 71 m 20 Borowa 6a m 7 6-go Sierpnia 52/54 m 4a/4b Remont lokali obejmuje swoim zakresem m.in.: wymianę instalacji wod-kan wymianę instalacji elektrycznej oraz osprzętu wymianę urządzeń sanitarnych likwidację części ścianek działowych wykonanie nowych posadzek lub renowację istniejących wykonanie nowych ścianek działowych murowanych oraz kartonowo - gipsowych przygotowanie powierzchni pod malowanie malowanie lokalu montaż pieców, kuchni węglowych wymianę kuchni gazowych, elektrycznych przebudowę pieców kaflowych wywóz gruzu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej lub ich renowację Wymieniana stolarka okienna: Winna być wykonana z profili PCW minimum trzykomorowych w kolorze białym. Szyba zespolona niskoemisyjna poprawiająca komfort w mieszkaniu i przyczyniająca się w sposób istotny do oszczędności energii i emisji hałasu o współczynniku przenikania ciepła K<1,1; Wszystkie skrzydła rozwieralne oraz jedno z funkcją uchylo - rozwieralną z mikrowentylacją; Okucia obwiedniowe; Słupek w nowej stolarce powinien być zachowany jak w obecnie istniejącej stolarce (stały lub ruchomy); Wykonaną nową stolarkę należy mocować w sposób trwały. Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczep. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym poprzez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Do uszczelnienia stolarki w ościeżu przed przenikaniem wody opadowej i powietrza należy zastosować kity trwale plastyczne. Montowane okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe (w kolorze białym) zgodnie z § 155 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Wykonana nowa stolarka musi zachować istniejący kształt i podział skrzydeł. 3.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 4.Wykonawca musi się liczyć z poniesieniem kosztów za zużytą energię elektryczną. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia atestów i certyfikatów od wbudowanych materiałów. 6.Roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 Nr 120 poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47 poz. 401).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach