Przetargi.pl
Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Głuchowie przeznaczonych na siedzibę zespołu regionalnego Głuchowiacy oraz kapeli ludowej

Gmina Głuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8157530 , fax. 046 8157058
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchów
  Aleja Klonowa 5 5
  96-130 Głuchów, woj. łódzkie
  tel. 046 8157530, fax. 046 8157058
  REGON: 00053268800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Głuchowie przeznaczonych na siedzibę zespołu regionalnego Głuchowiacy oraz kapeli ludowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie wyposażenia miejsca spotkań, zakup strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych dla zespołu regionalnego Głuchowiacy i kapeli ludowej polegające na remoncie czterech pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Głuchowie. Remont pomieszczeń obejmuje: - roboty remontowe ogólnobudowlane, - roboty elektryczne, - instalacje centralnego ogrzewania. Roboty remontowe polegać będą na wymianie stolarki okiennej z drewnianej na PCW, skrzydeł drzwiowych, położeniu na ścianach i sufitach gładzi gipsowej, malowaniu oraz ułożeniu posadzek z płytek gres wysokiej jakości p fakturze i kształcie desek drewnianych. Wymienione zostaną wyłączniki i gniazda wtykowe instalacji elektrycznej oraz zamontowane oprawy oświetleniowe rastrowe w pomieszczeniach. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania do remontu. Podczas prac remontowych należy uzupełnić brakujące grzejniki, zawory i rury w pomieszczeniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gluchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach