Przetargi.pl
Wykonanie zimowego utrzymania ulic, dróg wewnętrznych, parkingów, placów i chodników oraz alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2013/2014

Gmina Miasto Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0427162854 w. 200, 7143200 , fax. 042 7143203
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Zgierz
  Plac Jana Pawła II 16 16
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 0427162854 w. 200, 7143200, fax. 042 7143203
  REGON: 47205772100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zimowego utrzymania ulic, dróg wewnętrznych, parkingów, placów i chodników oraz alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Zakres zamówienia: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie prace wykonawcze związane z utrzymaniem zimowym ulic, dróg wewnętrznych, parkingów, placów, chodników i alejek w parkach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza, tj.: 1) akcję czynną 2) pozimowe sprzątanie jezdni i chodników od dnia podpisania umowy do 15 maja 2014 r. Ad.1. AKCJA CZYNNA Akcja czynna obejmuje wszelkie czynności związane ze zmniejszeniem zakłóceń ruchu drogowego i pieszego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu, śliskość zimowa na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza. Została ona podzielona na trzy zadania: a/ zadanie nr 1 obejmuje zwalczanie skutków zimy na drogach gminnych o nawierzchni utwardzonej w standardzie IV, których obowiązek utrzymania spoczywa na Gminie Miasto Zgierz, b/ zadanie nr 2 obejmuje zwalczanie skutków zimy na drogach gminnych o nawierzchni nieutwardzonej /gruntowe oraz tłuczniowe/, w standardzie V, których obowiązek utrzymywania spoczywa na Gminie Miasto Zgierz, c/ zadanie nr 3 obejmuje zwalczanie skutków zimy na drogach wewnętrznych i chodnikach gminnych w standardzie IV. W ramach czynnej akcji zimowej przewiduje się ustawienie i obsługę od 7 do 15 szt. koksowników /średnio 10 szt/ na zlecenie i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca winien dysponować 7 szt. koksowników, a dalszą liczbę koksowników, w miarę potrzeb, udostępni Zamawiający. Wykaz dróg i chodników w ramach poszczególnych zadań wraz z ich długością i kolejnością zimowego utrzymania zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Czynności związane z realizacją usług w ramach poszczególnych zadań winny być wykonywane równolegle. Dyspozytor Wykonawcy prowadzi akcję czynną i pozimowe sprzątanie oraz przyjmuje zgłoszenia mieszkańców miasta. Podejmuje decyzje o uruchomieniu usługi, każdorazowo powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do jej realizacji w ciągu 1 godziny od zakończenia opadów śniegu, a w czasie obfitych opadów winien przystąpić do jego usuwania jeszcze w trakcie opadów. Przez przystąpienie do akcji należy rozumieć faktyczne stawienie się Wykonawcy w miejscu wskazanym przez dyspozytora jak również przedstawiciela Zamawiającego w celu prawidłowego wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do składania codziennych meldunków o przebiegu akcji zimowej, również negatywnych w przypadku braku akcji czynnej: drogą e-mailową na adres: jgalamon@umz.zgierz.pl lub faksem na nr: (42) 7143223 do godziny 9.00 dnia następnego. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznie wykonanych prac, potwierdzonych przez pracownika Wydziału Infrastruktury Miejskiej oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMZ oraz według stawek jednostkowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym. Dyspozytor każdorazowo określa zakres i szczegółową lokalizację prac, odnotowując to w dzienniku akcji zimowej. Zgłoszenie gotowości do akcji obejmuje: podanie przez Wykonawcę dokładnie miejsca i czasu rozpoczęcia akcji. Świadczenie usług obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby. Praca ta nie jest pracą stałą - nośniki i sprzęt wzywane są do pracy w zależności od potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do podjęcia akcji czynnej w zależności od istniejącej sytuacji na drogach . Zgłoszenia oraz rozmowy telefoniczne będą każdorazowo rejestrowane (nagrywane) przez Zamawiającego. Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie Zespół ds. Zarządzania Akcją Zima telefony 714-32-20, 714-32-22, 716-25-66, 714-32-23 /FAX/. W ramach akcji czynnej obowiązywać będą następujące zasady: a) akcję czynną należy podjąć nie później niż w ciągu 1 godziny od chwili ustania opadów lub wystąpienia obfitych opadów; b) usuwanie śliskości jezdni powinno być zgodne z przyjętymi standardami utrzymania; c) usuwanie śniegu należy prowadzić po zakończeniu opadu, a w przypadku intensywnego opadu również w jego trakcie; prace polegają na zgarnianiu pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową w sposób zapewniający bezkolizyjny przejazd samochodów, zwracając uwagę na nieutrudnianie wyjazdów z dróg podporządkowanych; pomiędzy pługiem a jezdnią ma być elastyczne zakończenie przylegające do jezdni, pług ma być zamocowany pod kątem ostrym do osi pojazdu, aby śnieg był odgarniany na prawą stronę. d) szczególnie dokładnie należy wykonywać płużenie przy krawężnikach w sąsiedztwie kratek ściekowych; e) do zakresu robót przy zwalczaniu śliskości wliczone są pętle / krańcówki / i zatoki autobusowe oraz miejsca postojowe zlokalizowane przy ulicach; f) usuwanie śliskości z chodników winno obejmować ich szerokości podane w załączniku Nr 2 wraz z odśnieżeniem przejść dla pieszych; g) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu /telefonicznie lub faxem/ rozpoczęcie i zakończenie prac przy określonym standardzie zimowego utrzymania. Przewidywany zakres robót uwzględniający zakres prac na drogach gminnych: Przewidywana długość pługowania jezdni wynosi: 172,7 km x 19-krotność = 3281,3 km. Przyjęto 3280 km. Przewidywana długość pługowania chodników i alejek przy 12 krotności wynosi: 10,8 km x 12= 129,6 km. Przyjęto 130 km. Przewidywany zakres ręcznego odśnieżania chodników i alejek przy 6 krotności wynosi: 44 154 m2 x 6 = 264 924 m2. Przyjęto: 265 000 m2. Przewidywany zakres posypywania chodników i alejek przy 7 krotności wynosi: 38 457 m2 x 7=269 119 m2. Przyjęto: 269 200 m2. Przewidywany okres ustawienia koksowników 10 szt x 10 dni x 24 godz = 2 400 godzin. Przewidywany czas wywozu śniegu: 80 godzin. UWAGI: 1. Zrealizowanie prac tj. pługowanie ulic oraz odśnieżanie chodników i alejek winno nastąpić w ciągu 12 godzin od zaprzestania opadów. W przypadku zwiększenia areału na skutek przejęcia przez Zamawiającego do utrzymania nowych odcinków dróg czy chodników, Wykonawca obejmie utrzymaniem zimowym tę dodatkową powierzchnię z uwzględnieniem cen wynikających ze złożonej oferty. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich dyspozycji objętych przedmiotem zamówienia, przekazywanych przez Zespół ds Zarządzania Akcją Zima. 3. Wykonawca zapewni specjalne numery telefonów: dwa stacjonarne i dwa komórkowe przeznaczone wyłącznie dla potrzeb akcji zimowej. 4. Wykonawca przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa prowadzenia akcji czynnej z przyjętymi standardami, za jakość stosowanych materiałów oraz stosowane przez siebie metody organizacyjno-techniczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w usługach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji usługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych. W przypadku powstania szkody w mieniu osób trzecich, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnej wysokości. 5. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewnia załadunek pługo-piaskarek materiałami przeznaczonymi do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy z bazy na obszar objęty zimowym utrzymaniem. 6. W przypadku konieczności wywozu śniegu miejscem jego składowania na terenie miasta, będzie działka nr 102 przy ul.Obrońców Pokoju 14. O każdych problemach związanych z realizacją umowy Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego - Zespół ds. Zarządzania Akcją Zima. Ad.2. POZIMOWE SPRZĄTANIE: Pozimowe sprzątanie jezdni i chodników polegać będzie na ich uprzątnięciu z zanieczyszczeń wraz z ich wywozem. W cenie należy uwzględnić także ewentualne opłaty wysypiskowe i wszystkie inne elementy cenotwórcze. Przewidywana powierzchnia oczyszczenia jezdni i chodników wynosi: 150.000 m2. Materiały stosowane w utrzymaniu zimowym. Drogi utwardzone nawierzchnią bitumiczną należy posypywać odpowiednią mieszanką solno-piaskową a drogi gruntowe i tłuczniowe piaskiem: a) w zakresie temperatur do -9? C mieszanka solno-piaskowa 30%. Przewidywana długość jezdni 81,8 km x 8-krotność = 654,4km. Przyjęto 655 km b) w zakresie temperatur poniżej -9?C mieszanka solno-piaskowa 50%. Przewidywana długość jezdni 81,8 km x 8-krotność = 654,4km. Przyjęto 655 km c) do zwalczania śliskości zimowej na drogach gruntowych stosowany będzie piasek Przewidywana długość jezdni do posypywania piaskiem wynosi: 91 km x 10 krotność= 910 km. d) do zwalczania śliskości na chodnikach i alejkach stosowany będzie piasek. UWAGA I: Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia na dzień podpisania umowy przewidzianych do zużycia na potrzeby akcji zimowej materiałów w ilości:piasek - 250 Mg, sól - 200 Mg. Pozostałą ilość materiału należy zabezpieczyć w miarę potrzeb. UWAGA II: Wykonawca winien dysponować bazą stacjonowania sprzętu oraz miejscem składowania materiałów do obsługi akcji zimowej: - na terenie miasta Zgierza lub w promieniu nie większym, niż 4 km od centrum miasta Zgierza, określonym przez plac Jana Pawła II w terminie podpisania umowy. Rzeczowe wypełnienie zobowiązania będzie sprawdzone przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Niespełnienie tego zobowiązania będzie skutkować niepodpisaniem umowy z winy Wykonawcy. UWAGA III: Dopuszcza się zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców, działających na jego zlecenie. III. Sprzęt stosowany przy zimowym utrzymaniu. Wykonawca winien zapewnić minimum czynnie uczestniczącego w akcji sprzętu w ilościach: - pługopiaskarka 5 szt. - ładowarka 1 szt. - koparko-ładowarka 1 szt. - koparko-spycharka wyposażona w pług skośny 8 szt. - równiarka 1 szt. - zamiatarka do ulic i chodników 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie dysponowanie niezbędnym sprzętem oraz w sytuacjach ekstremalnych w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia uruchomić cały w/w sprzęt. Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości powinien zostać wyposażony na koszt Wykonawcy w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Pługopiaskarki winny być wyposażone w system GPS z funkcją monitorowania (wskazywania śladu przebiegu trasy pojazdu). Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego w terminach i czasie wynikających z oferty i treści zawartej umowy. Załączniki: 1. Wykaz ulic gminnych do zimowego utrzymania - załącznik Nr 1. 2. Wykaz chodników gminnych do zimowego utrzymania - załącznik Nr 2. 3. Drogi wewnętrzne oraz chodniki przylegające do nieruchomości - załącznik Nr 3. 4. Standardy zimowego utrzymania ulic i chodników - załącznik Nr 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 20 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie, pokój nr 014, Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. UWAGA: Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach