Przetargi.pl
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590-1+710 oraz km 15+490-15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-423 Łódź, ul. Solna 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 235 48 00 , fax. 42 235 48 11
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
  ul. Solna 14 14
  91-423 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 235 48 00, fax. 42 235 48 11
  REGON: 00010049200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.melioracja.lodzkie.pl; www.bip.melioracja.lodzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590-1+710 oraz km 15+490-15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektowej dokumentacji wykonawczej na roboty remontowe wraz z wykonaniem niezbędnych uzgodnień, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Doszczelnienie korpusu wału wraz z podłożem w km 1+590-1+710 oraz km 15+490-15+580 na długości 210 mb (lokalizacja: lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Warty, gmina Sieradz, gmina Burzenin, powiat sieradzki). W ramach zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się remont istniejącego wału przeciwpowodziowego poprzez uzupełnienie elementów doszczelnienia w postaci ścianki szczelnej z tworzywa sztucznego zapuszczonej w osi wału na głębokość zapewniającą szczelność korpusu i podłoża wału. Uzupełnienie doszczelnienia poprzez zabicie ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych planowane jest na długości 210 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.melioracja.lodzkie.pl; www.bip.melioracja.lodzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach